Povinně zveřejňované informace


1.     Název

Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, okres Praha – západ, příspěvková organizace
                                                   
2.     Důvod a způsob naložení

Hlavní účel zřízení – zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství
Činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu:

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní jídelna
 • Školní družina
Zřizovatel – Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, 252 17 Tachlovice
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství

3.     Organizační struktura

Ředitelka školy

 • Učitelky
 • Vychovatelky
 • Hospodářka
 • Školnice
 • Údržbář
 • Vedoucí jídelny
  • Kuchařka

Složky organizace:

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní jídelna
 • Školní družina

4.     Kontakty

5.     Bankovní spojení

101124862/0300

6.    

61385051

7.     DIČ

Nepoužívá se.

8.     Dokumenty

Další dokumenty jsou umístěny na webu školy (https://www.skolatachlovice.net/)


9.     Žádosti o informace

Žádosti je možno podat:
 • Písemně
  • Doručení osobně v budově ZŠ (Toskánská 66, 252 17 Tachlovice) ve dny výuky ZŠ v čase 7:30 – 11:30 hodin
  • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Tachlovice (Toskánská 66, 252 17 Tachlovice)
 • Ústně v budově ZŠ (Toskánská 66, 252 17 Tachlovice) ve dny výuky ZŠ v čase 7:30 – 11:30 hodin, o takto podané žádosti se pořizuje zápis, který na místě podepisuje žadatel a zástupce ZŠ a MŠ Tachlovice oprávněný k přijímání podání

10.  Příjem žádostí a dalších podání

Elektronické žádosti jsou podávány nejlépe ve formátu *.pdf, přijímány jsou

 • textové soubory (*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt),
 • tabulkové soubory (*.xls, * .xlsx, *.ods),
 • obrazové přílohy (*.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp, *.png),
 • zvukové přílohy (*.mp3, *.wav).
Žádosti přijímá ředitelka školy či jí pověřená osoba.

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti ředitelkou pověřená osoba. Tazatel obdrží odpověď či vyjádření do 15 dnů od obdržení podání.

11.  Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.  Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

12.  Formuláře

Formuláře jsou umístěny na webu školy v kategorii Formuláře.

13.  Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

14.  Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

15.  Úhrady za poskytování informací

Nebyly stanoveny.

16.  Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny.

17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.