Družina


Provoz školní družiny   šk. r. 2019 - 2020

1. oddělení - Petra Danišová
2. oddělení - Marie Štorková, Dana Kolková
telefon: 722 469 492
e-mail: druzina@skolatachlovice.cz
11,30  - 12,00  oběd
12,00  - 13,00  odpočinková  činnost
13,00 -  15,00  řízená zájmová a rekreační činnost, pobyt v přírodě, sport
15,00 - 16,30   hry, odpočinková  a rekreační činnost

Odchody dětí  ze ŠD s ohledem na zvýšenou bezpečnost :
12,45 - 13,00 hod.
15, 00 - 16,30 hod

Zapsaných žáků je pro tento školní rok 54 ve dvou odděleních.

Provoz ŠD probíhá ve dvou kmenových učebnách, kde děti mají  koberec, množství hraček a pomůcek. Ke sportovním aktivitám lze využívat tělocvičnu a školní zahradu a multifunkční hřiště.

Poplatek za ŠD činí 200,- Kč na dítě za měsíc.
Slouží k zajištění pitného režimu, deníčků, nákupu kapesníků, výtvarných a sportovních potřeb, hraček, stavebnic, vybavení na školní zahradu, drobné odměny dětí apod.

Výtvarnými a pracovními činnostmi podporujeme rozvoj jemné motoriky, výtvarné cítění žáků. Vyrábíme drobné dárky atd.

S dětmi navazujeme na hudební výchovu, zpíváme v rámci motivace.

Sportujeme a věnujeme se sportovním hrám v tělocvičně nebo na zahradě (dle počasí a ročního období).

Dle možností zařazujeme rekreační odpoledne – hry a sportování v přírodě, turistika, poznávání okolí.

DENNÍ SKLADBA ZAMĚSTNÁNÍ
11,30 - 12,15: oběd
12,15 - 12,30: relaxace na koberci - např.: čtení na pokračování (čtenářská gramotnost), poslech CD, rozhovor, relaxace s hudbou, peříčky apod.
12,30 - 13,00: odpočinková část - individ. hry dětí – stolní hry, stavebnice, kreslení, hry s panenkami
13,00 - 13,50: pobyt v přírodě - sportovní aktivity v závislosti na ročním období a počasí (v zimním období bruslení, sáňkování), pozorování přírody
13,50 - 14,00: svačina, pitný režim
14,00 - 15,00: vzdělávací činnosti, didaktické hry - např.: příprava na vyučování formou her: slovní zásoba, druhy slov, matematické dovednosti, prvouka, hry na postřeh a soustředění, sociální hry, soutěže
15,00 - 16,30: odpočinek, individ. hry dětí, úklid prostor ŠD, odchody dětí

ZMĚNY VE SKLADBĚ ČINNOSTÍ V ZÁVISLOSTI NA ZMĚNÁCH V ROZVRHU ZŠ, ZAJIŠŤOVÁNÍ KROUŽKŮ, POČASÍ APOD.


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY § 30(1)
Při škole ZŠ a MŠ Tachlovice
Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zák. zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
1.1. Předávání informací zákonným zástupcům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťují vychovatelé.
1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
1.3. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku a v dokumentu Zmocnění k odvádění dítěte ze školy. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost družině písemně, a to pouze v DOCHÁZKOVÉM DENÍČKU žáka. V případě nenadálé události lze na základě předchozí telefonické domluvy na telefonním čísle ŠD zaslat žádost o uvolnění dítěte (změna času, vyzvedávající osoby uvedené v dokumentech dítěte) na email školní družiny.
Provoz a vnitřní režim ŠD
2.1. Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od konce vyučování od 11.30 hod
do 16.30 hod.
2.2. S ohledem na nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: po obědě do 13.00 hod, 15,00 hod – 16,30 hod.
Na nepovinné předměty, kroužky budou děti uvolňovány dle potřeby.
2.3. Platba za pobyt ve ŠD je stanovena na 200,-Kč/měsíc.
2.4. Do 2 oddělení ŠD se zapisuje do 54 žáků - na pravidelnou docházku.
2.5. Žáky do školní družiny si vychovatelé přebírají od vyučujících po skončení vyučování, nebo po obědě té které třídy.
2.6. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
2.7. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny.
2.8. O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel.
2.9. Zákonní zástupci a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
Podmínky zajištění BOZP žáků
3.1. Žák bez vědomí vychovatelů oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelé neodpovídají.
3.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku, příp. docházkovém deníčku.
3.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelů, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.
3.4. Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost d školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.
Podmínky zacházení s majetkem ŠD
4.1. Na zacházení s majetkem ŠD se vztahují podmínky školního řádu .
4.2. Žák se chová k majetku ŠD ohleduplně, majetek svévolně neničí. Hry, výtvarné potřeby apod. po skončení činnosti uklidí, odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
4.3. Každé poškození nebo závadu žák ihned hlásí vychovatelům.
4.4 Za osobní hry, potřeby, příp. další osobní věci dítěte školní družina nezodpovídá.

platnost od : 1. 9. 2019

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.