Družina

Provoz školní družiny   šk. r. 2020 - 2021

1. oddělení – Dana Kolková (ved.vychovatelka)

2. oddělení – Simona Leipertová

telefon: 722 469 492

e-mail: druzina@skolatachlovice.cz

11:30  -  13:00 hodin : obědy, odpočinková činnost

13:00 -   15:00  hodin : řízená zájmová a rekreační činnost, pobyt v přírodě, sport

15:00 -   16:30 hodin : hry, odpočinková  a rekreační činnost, odchody dětí

 

Odchody dětí ze ŠD s ohledem na zvýšenou bezpečnost v současné epidemické situaci :

13:00 – 13:10 hodin

15: 00 – 16:30 hodin

Ve výjimečných případech, krom pátku, je odchod možný ještě ve 14:00 hodin.

Rodiče do budovy nevstupují, po zazvonění vyčkají příchodu dítěte.

 

Zapsaných žáků je pro tento školní rok 53 ve dvou odděleních.

 

Provoz ŠD probíhá ve dvou kmenových učebnách, kde děti mají koberec, množství hraček a pomůcek. Ke sportovním aktivitám lze využívat tělocvičnu  a multifunkční hřiště, po dokončení rekonstrukce školy též školní zahradu.

 

Poplatek za ŠD činí 200,- Kč na dítě za měsíc.

Slouží k zajištění pitného režimu, deníčků, nákupu kapesníků, výtvarných a sportovních potřeb, hraček, stavebnic, vybavení na školní zahradu, drobné odměny dětí apod.

 

Výtvarnými a pracovními činnostmi podporujeme rozvoj jemné motoriky, výtvarné cítění žáků. Vyrábíme drobné dárky atd.

 

S dětmi navazujeme na hudební výchovu, zpíváme v rámci motivace.

 

Sportujeme a věnujeme se sportovním hrám v tělocvičně nebo na zahradě (dle počasí a ročního období).

 

Dle možností zařazujeme rekreační odpoledne – hry a sportování v přírodě, turistika, poznávání okolí.

 

DENNÍ SKLADBA ZAMĚSTNÁNÍ

11:30 – 13:00 hodin - obědy: relaxace na koberci - např.: čtení na pokračování (čtenářská gramotnost), poslech CD, rozhovor, relaxace s hudbou, peříčky apod. odpočinková část - individ. hry dětí – stolní hry, stavebnice, kreslení, hry s panenkami

13:00 – 13:50 hodin - pobyt v přírodě - sportovní aktivity v závislosti na ročním období a počasí (v zimním období bruslení, sáňkování), pozorování přírody

13:50 – 14:00 hodin - svačina, pitný režim

14:00 – 15:00 hodin - vzdělávací činnosti, didaktické hry - např.: příprava na vyučování formou her: slovní zásoba, druhy slov, matematické dovednosti, prvouka, hry na postřeh a soustředění, sociální hry, soutěže

15:00 – 16.30 hodin - odpočinek, individ. hry dětí, úklid prostor ŠD, odchody dětí

 

ZMĚNY VE SKLADBĚ ČINNOSTÍ V ZÁVISLOSTI NA ZMĚNÁCH V ROZVRHU ZŠ, ZAJIŠŤOVÁNÍ KROUŽKŮ, POČASÍ APOD.

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY § 30(1)

Při škole ZŠ a MŠ Tachlovice

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zák. zástupců a pravidla

vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny

zajišťují vychovatelé.

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do

družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto

údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině,

odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou,

než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině

písemně, a to pouze v DOCHÁZKOVÉM DENÍČKU žáka, v nutném případě

e-mailem. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí

písemně, taktéž v DOCHÁZKOVÉM DENÍČKU nebo e-mailem.

2. Provoz a vnitřní režim ŠD

2.1. Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od konce vyučování – 11:30 hodin –

do 16:30 hodin.

2.2. S ohledem na nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní

družiny takto: po obědě ve 13:00 – 13:10 hodin, dále od 15:00 hodin do 16:30 hodin,

ve zvláštních případech s ohledem na konání kroužku je možné děti vyzvedávat i ve

14:00 hodin, vyjma pátku.

Na kroužky jsou děti uvolňovány dle potřeby.

2.3. Platba za pobyt ve ŠD je stanovena na 200,-Kč/měsíc.

2.4. Do 2 oddělení ŠD se zapisuje do 55 žáků – plná kapacita ŠD, na pravidelnou

docházku.

2.5. Žáky do školní družiny si vychovatelé přebírají od vyučujících po skončení

vyučování nebo po obědě té které třídy.

2.6. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

2.7. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této

činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny.

2.8. O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku

rozhoduje ředitel.

2.9. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

 

3. Podmínky zajištění BOZP žáků

3.1. Žák bez vědomí vychovatelů oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve

škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelé neodpovídají.

3.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelů, školním řádem a vnitřním řádem školní

družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

3.4. Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky

o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele

školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje

soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele

z družiny vyloučen.

4. Podmínky zacházení s majetkem ŠD

4.1. Na zacházení s majetkem ŠD se vztahují podmínky školního řádu.

4.2. Žák se chová k majetku ŠD ohleduplně, majetek svévolně neničí. Hry, výtvarné

potřeby apod. po skončení činnosti uklidí, odpovídá za čistotu a pořádek svého

pracovního místa a nejbližšího okolí.

4.3. Každé poškození nebo závadu žák ihned hlásí vychovatelům.

Platnost od: 18. 9. 2020

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.