pondělí 11. září 2017

Zápis ze třídní schůzky MŠ


Zápis z třídní schůzky dne 7.9.2017

Přítomni: H. Hejlová, L. Pelikánová, M.Huková, J. Ejemová,

Hosté: L. Galertová, I. Hašková, P. Kapalínová, rodiče dle prezenční listiny
Omluvena: M. Roztočilová

Program:
 • představení pedagogických a provozních zaměstnankyň
 • platby školného a stravného
 • příspěvek do Fondu rodičů
 • provoz školy
 • akce v průběhu roku
 • kulturní akce
 • kroužky
 • seznámení se ŠVP, Školním řádem a Vnějším řádem
 • různé, diskuze

Vedoucí učitelka představila rodičům stávající i nové pedagogické a provozní pracovnice MŠ.

Následovala informace o platbách školného a stravného. Rodiče k tomuto obdrželi přehledný letáček (naleznete samostatně na webových stránkách školy). Paní hospodářka informovala rodiče o tom, že stravné se zvýšilo o 2 Kč z důvodu cenového navýšení především surovin na svačinky. Stravné je třeba uhradit na září a říjen společně do 20.9. Nově lze v případě zájmu uhradit stravné i zálohově na celé pololetí. Školné se bude opět hradit kumulovaně a to 1.800,- Kč do 15.10 a 2.700,- Kč do 15.2.2018 (předškolní děti nehradí). Variabilní symboly jsou pro tento školní rok nové, rodiče je obdrží v následujícím týdnu.
Paní hospodářka připomněla rodičům dochvilnost při omlouvání nepřítomnosti a to nejpozději do 7.30 h daného dne (stačí formou SMS). V případě 1. dne absence lze neodhlášený oběd vyzvednout v 10.45 – 11.15 h ve ŠJ.

Vedoucí učitelka navrhla pro tento školní rok příspěvek do Fondu rodičů ve výši 700,- Kč/rok. Tato částka byla většinou rodičů přijata, rodiče souhlasili, že v případě finanční tísně lze u potřebných rodin uhradit jen 500,- Kč. Peníze budou použity k zaplacení divadélek, cestovného na výlety aj.

Rodiče byli seznámeni s provozem MŠ a denním programem. Termíny vánočních a hlavních prázdnin budou včas oznámeny, hlavní prázdniny trvají 7 týdnů.
Rodičům byly sděleny tyto důležité informace z denního programu:
 • příchod do třídy MŠ nejpozději do 7.55 h – není přípustné parkovat před MŠ, kde je nově instalován zákaz vjezdu z důvodu bezpečného pobytu dětí před školou
 • vyzvedávání dětí po obědě v době od 12.00 – 12.30 h – po vyzvednutí rodič s dítětem co nejrychleji opustí budovu, není přípustné se zdržovat ve vestibulu MŠ
 • odpolední vyzvedávání od 15.00 – 16.30 h
 • ranní scházení všech dětí ve třídě Berušek 7.00 – 7,30 h
 • odpolední přesun zbylých dětí střídavě týden do Berušek a týden do Motýlků 16,00 – 16,30 h
Rodiče byli požádáni o dochvilnost. Rodičům bylo zdůrazněno, aby nevpouštěli do budovy MŠ žádné neohlášené neznámé osoby.

Rodiče byli rovněž upozorněni na nutnost dávat dětem vhodné oblečení do MŠ. Zvláště u mladších dětí je nevhodná obuv se šněrovadly, prstové rukavice, jakékoliv knoflíky a těsné kalhoty. Každé dítě by mělo mít jiné oblečení na ven a jiné do herny. Vhodné je věci podepsat.
Nejpozději na konci měsíce dostávají rodiče k vyprání povlečení, pyžamo a ručník svého dítěte. Ručník bylo doporučeno rodičům prát týdně.
Zubní kartáčky budou i nadále používat pouze Motýlci, zubní pastu budou z důvodu čistoty koupelny dostávat hromadně vždy z jedné tuby z přinesených.
Rodičům bylo připomenuto využívání kapsářů na pantofle, umístěných ve spodních šatnách. Důvodem je zvýšení čistoty a hygieny prostor MŠ. Pantofle si každý zakoupí sám na vlastní náklady. Návleky nejsou přípustné.
Do MŠ je z důvodu bezpečnosti a prevence šikany zákaz nošení hraček z domova, vyjma případné plyšové hračky na spaní. Rovněž vlastního jídla a pochutin vyjma jednotlivě balených sladkostí donesených za účelem dětské oslavy (předat pí učitelce).
Rodiče byli vyzváni, aby v případě změn aktualizovali v MŠ veškeré údaje, především telefonní čísla.

Rodiče byli dále požádáni o spolupráci a jednotný přístup při některých činnostech dětí (stolování, uklízení hraček, oční kontakt při rozhovoru, …). Rodiče souhlasili.

Od letošního roku je nově zákonem přijato povinné předškolní vzdělávání u dětí v posledním roce před zahájením školní docházky, tzn. pro děti, které nejpozději 31.8.2017 dosáhly věku 5 let. Pro tyto děti platí povinnost navštěvovat MŠ denně dopoledne, rodičům připadá povinnost dítě omluvit do 7,30 h dne nepřítomnosti telefonicky ústně nebo pomocí sms a sdělit důvod nepřítomnosti. Omlouvá se nemoc a max. 3 dny rodinných důvodů. V případě plánované absence delší než 3 dny, rodič požádá předem pomocí formuláře třídní uč. o schválení uvolnění. V odůvodněných případech (podezření na zanedbávání předšk. docházky) může MŠ požadovat potvrzení od lékaře. Veškeré absence rodič zapíše po návratu do omluvného listu v MŠ.

V průběhu roku plánuje MŠ pořádat besídky, výlety, účastnit se Akademie v Nučicích (8.12.), zpívání
u vánočního stromku, v kostele, Duhový den, pasování na předškoláky, loučení u táboráku a jiné akce. Děti v MŠ shlédnou kouzelnické a několik divadelních představení, přijede Mobilní planetárium, pojedou navštívit Karlštejnské betlémy. V druhém pololetí bude pro zájemce z řad předškoláků připravena předplavecká výuka v bazénu ve Slaném (přesné termíny a výběr dětí bude probíhat po Novém roce), předškolní děti budou rovněž koncem školního roku navštěvovat 1x týdně ZŠ, kde se seznámí s jejich budoucí třídou, paní učitelkou a ona s nimi, a tím jim bude usnadněn přechod do
1. třídy.
Rovněž se přidáme k projektu ZŠ „Zvířata kolem nás“, kdy se budeme každý měsíc věnovat jednomu tématu, týkajícímu se zvířat. Plánujeme opět i akci „Jak na to“, kdy se předškolní děti s rodiči 1x měsíčně odpoledne společně sejdou u pracovních listů, které „za úkol“ i odnesou domů k vyplnění. Rodiny tak budou motivováni ke vhodné průpravě na 1. třídu.


Pro předškolní děti je možnost těchto aktivit:
Keramika - úterý 1x za 14 dní 14,15 – 15,45 h, v budově ZŠ, pouze spolu s rodičem
Děti na startu – sportovní kroužek, každé pondělí 10,15 – 11,00 h ve třídě nebo na hřišti MŠ
(podrobnější informace k oběma kroužkům na nástěnkách)

Děti budeme během akcí i běžných činností v MŠ průběžně fotografovat a fotografie uveřejňovat na webových stránkách školy.
O plánovaných aktivitách během týdne se rodiče dozví na nástěnkách v šatnách u tříd.

Rodiče byli vyzváni, aby se podrobně seznámili s Řádem školy, ŠVP a vnějším řádem. Tyto dokumenty jsou volně přístupné v šatnách tříd a na webu. Rovněž bylo rodičům zdůrazněno, aby pečlivě četli nástěnky a web školy (www.skolatachlovice.net), kde jsou důležité a neustále aktualizované informace.

Diskuze rodičů k jednotlivým bodům probíhala průběžně. Na závěr několik rodičů vzneslo žádost
o přemístění věšáků ZŠ ze šatny Motýlků z důvodu nedostatečného prostoru k převlékání. Ostatní rodiče se k nim připojili. Ved. uč. Hejlová přislíbila projednání žádosti s vedením školy.

Na závěr poděkovala vedoucí učitelka rodičům za hojnou účast a ochotu se podílet na dění v MŠ.


Podpisy přítomných:


Zapsala: Hana Hejlová
7.9.2017

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.